ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวิจัย

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> โปรแกรมวิชา เรื่อง
1 รำไพ ระย้าย้อย และคณะ    คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมบัติของจำนวนนับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนแนงมุดวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้สื่อประสม
2 เรณู วรรณวงษ์ และคณะ    คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวัดตำแหน่งที่ของข้อมูล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนกาบเชิงวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้กระบวนกลุ่ม
3 ลำพู บุญสวัสดิ์ และคณะ    คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เส้นขนาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนกำแพง ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
4 เยาวภา ดวงไชย และคณะ    คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนกำแพง ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ที่เรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูน
5 จิตอารีย์ วันยอด และคณะ    ฟิสิกส์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2547 ที่เรียนโดยใช้สื่อประสม
6 เกื้อบุญ ราศีทอง และคณะ    ฟิสิกส์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องธาตุ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้สื่อประสม
7 กรรณิการ์ ธรรมพันธ์ และคณะ    ฟิสิกส์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน
8 บัวเพียง จันทร์หอม และคณะ    ภาษาไทย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทย เรื่องการการอ่านบทร้อยกรอง ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านว่าน อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ปีการ 2547โดยใช้หนังสืออ่านเสริมบทเรียนเรื่องตำเร็ยซอ
9 บานเย็น สุภาพ    ภาษาไทย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องอักษรนำ โดยใช้แบบฝึก ของ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
10 ปภัสนันท์ ศิริสวัสดิ์    ภาษาไทย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำนาม โดยใช้ชุดการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านตระแบกน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
11 ผ่องศรี ขุมทอง    ภาษาไทย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางคณิตศาสตร์ เรื่องการบวกเลขหลักเดียว ของนักเรียน ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2547 โดยใช้แบบฝึก
12 มนัชญา สวยรูป    ภาษาไทย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง คำนาม โดยใช้ชุดการสอน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
13 สำลี ไชยชาติ    ภาษาไทย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านแกใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1โดยใช้แบบฝึก
14 อบเชย บูรณ์เจริญ    ภาษาไทย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยเรื่องประโยคความเดียว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว ตำบลบึง กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
15 ดรุณี เหมาะหมาย และคณะ    คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงเส้นสองตัวแปรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา ตำบลลำดวน อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
16 จรรยา วิมานยัง และคณะ    สังคมศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประเทศของเรา 3เรื่องสังคมและวัฒนธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2547ที่เรียนโดยใช้สื่อประสม
17 ชาตรี พิทักษ์ และคณะ    วัดผลฯ-ชีววิทยา การประเมินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญของโรงเรียนเทคโนโลยีสุรินทร์ศึกษา จังหวัดสุรินทร์
18 พุทธรา ศรีแย้ม และคณะ    วัดผลฯ-ชีววิทยา การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการของฝ่ายวิชาการของโรงเรียนศรีไผทสมันต์ ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
19 จิรา รู้จิตร และคณะ    วัดผลฯ-ชีววิทยา การปลูกจิตสำนึกนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
20 สายันต์ ด่านสมัคร และคณะ    วัดผลฯ-ชีววิทยา การประเมินโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ.2547ของสถาบันราชภัฏสุรินทร์
21 ไตรรงค์ มณีคำ และคณะ    วัดผลฯ-ชีววิทยา โครงการประเมินโครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจราจรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2547 ของจังหวัดสุรินทร์