ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวิจัย

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> โปรแกรมวิชา เรื่อง
1 กัญญา หอมใจ และคณะ    ปฐมวัย การศึกษาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2548 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
2 พีระวัฒน์ โพธิ์ธารินทร์ และคณะ    เทคโนโลยีฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง Power point เบื้องต้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2548 โดยใช้สื่อประสม
3 จันทรา ยาระยาณ และคณะ    ปฐมวัย ศึกษาความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลอนุสรณ์) ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2548 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมศิลปะ
4 จันทร์เพ็ญ เรือชัย และคณะ    ปฐมวัย การศึกษาความสามารถในการสรุปความของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 สุรินทร์วิทยาคม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2548 โดยใช้การเล่านิทาน
5 ฐิติมา ปานทอง และคณะ    ปฐมวัย การศึกษาความสามารถในการสังเกตของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2548 โดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
6 อุษณีย์ ศรีคราม และคณะ    เทคโนโลยีฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการคูณการหารของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2548 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
7 เบญจวรรณ บุญยง และคณะ    เทคโนโลยีฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6โรงเรียนบ้านตะคร้อ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
ปีการศึกษา 2548 โดยใช้ชุดการสอน