ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวิจัย

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> โปรแกรมวิชา เรื่อง
1 ชัยยุท   นาเมืองรักษ์ และคณะ คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการ ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
2 วิมลพันธ์   พรมพิไสย์ และคณะ คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนกระเทียมวิทยา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน
3 เดโช   ขนันดูล และคณะ นาฎศิลป์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ เรื่อง รำวงมาตรฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเมืองสุรินทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2546โดยใช้วีดีทัศน์
4 สมใจ   สาลิกา และคณะ ปฐมวัย การศึกษาความสามารถในการจำแนกและการหาความสัมพันธ์ ของ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2โรงเรียนสุรินทรศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2546 ที่เรียนโดยใช้เกมการศึกษา
5 ถาวร   วรมากุล และคณะ อุตสาหกรรม การศึกษาความต้องการอาชีพเสริม ของเกษตรกรตำบลเฉนียง หลังเสร็จฤดูทำนา ปี 2546
6 เอมอร   วรมากุล และคณะ ปฐมวัย การศึกษาความสามารถด้านการฟัง ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2โรงเรียนบ้านสะแร ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546 ที่เรียนโดยการเล่านิทาน
7 กรองจิต   จันทร์แดง และคณะ ปฐมวัย การศึกษาความสามารถในการจัดหมวดหมู่ ของนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล 1/5ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2546 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
8 ทองนาค   หนองหนอก และคณะ ปฐมวัย การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2โรงเรียนสาธิต สถาบันราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2546 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมศิลปะ
9 ฐาปนพงษ์   พิมพ์หล้า และคณะ คอมพิวเตอร์ฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา เรื่องการใช้โปรแกรม Microsoft Excelของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง จังหวัดศรีสะเกษ 2546 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
10 เกษรามาศ   ชะลุนรัมย์ และคณะ ปฐมวัย การศึกษาความสามารถในการเปรียบเทียบ ของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 3โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2546 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
11 ศตภพ   อนันตสุข และคณะ คอมพิวเตอร์ สภาพและปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ในโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนธาตุ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์