ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน :: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 
ยินดีต้อนรับ
เว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยของนักศึกษาคณาจารย์ ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยการวัดผล และสถิติ รวมทั้งงานด้านวิชาการอื่น ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอน เว็บไซต์นี้อยู่ระหว่างการพัฒนาฐานข้อมูล ในเบื้องต้นจึงเป็นงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา งานวิจัยที่เผยแพร่ขณะนี้มี 2 ระดับ คือ
1.ปริญญาโท โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา โปรแกรมวิชาการวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น โปรแกรมวิชาการบริหารการศึกษา โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ โปรแกรมวิชาหลักสูตรและการสอน ส่วนโปรแกรมวิชาเทคโนโยและสื่อสารการศึกษา และโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อยู่ในระหว่างดำเนินการ

2.ปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยในชั้นเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์

อนึ่ง ! งานวิจัยดังกล่าวลงเฉพาะบทคัดย่อเท่านั้น หากมีข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะกรุณาแสดงความคิดเห็นของท่านได้"ที่นี่หรือสมุดเยี่ยม"
 
บทความ

โจทย์วิจัยทางการศึกษาเพื่อการพัฒนาประเทศ โดย รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณ และคณะ
 
ความรู้&วิจัย

ความรู้เกี่ยวกับการวิจัยโดย ผศ. ดร.ทองสุข วันแสน
 • กรอบความคิดในการวิจัย

 • การวิจัยและพัฒนา

 • การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์

 •  
  ความรู้เกี่ยวกับสถิติเพื่อการวิจัย

 • การใช้SPSSวิเคราะห์ข้อมูล

 • ตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของ Krejcie & Morgan

 • ตารางกำหนดขนาดตัวอย่างของ Taro Yamane
 •  
  ฐานข้อมูลวิทยานิพนธฉบับเต็ม์ (Full Text)

  ค้นหาวิทยานิพนธ์ ThaiLIS
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  มหาวิทยาลัยศิลปากร
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
  มหาวิทยาลัยบูรพา
  NIDA
  มหาวิทยาลัยนครพนม
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
   
  ข่าวสาร&ข้อมูล&บรรเทิง&กีฬา

   หนังสือพิมพ์ ข่าวสด | คม ชัด ลึก | เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | แนวหน้า | มติชน | ASTVผู้จัดการ
   โทรทัศน์ ช่อง3 | ช่อง5 | ช่อง7 | ช่อง9 | ช่อง11 | ITV | ถ่ายทอดบอล(สด)
   รถไฟ เวลาเดินรถ | ค่าโดยสาร | ตรวจที่นั่งว่าง | เส้นทาง
   รถยนต์ บขส. เวลาเดินรถ |
   อื่น ๆ ข่าวกีฬา | ค้นหารหัสไปรษณีย์ | ฟรีดาวน์โหลด |
   
  จำนวนผู้เข้าชม
  AmazingCounters.com
   
  งานวิจัย
  ปริญญาตรี
  ปริญญาโท
   
  วิทยานิพนธ์ (ป.โท)
  สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา
  การวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
  การบริหารการศึกษา
  บริหารธุรกิจ
  หลักสูตรและการสอน
   
  ดุษฏีนิพนธ์ (ป.เอก)
  ทองสุข วันแสน
  สวัสดิ์ โพธิวัฒน์
  กัญญา โพธิวัฒน์
  คนึง สายแก้ว
  สุภัทรา สงครามศรี
   
  สมุดเยี่ยม
  อ่านสมุดเยี่ยม
  เขียนสมุดเยี่ยม
  กระดานข่าว
   
  ราคาน้ำมันวันนี้
   
  ราคาทองคำแท่งวันนี้
  ข้อแนะนำในการชม ควรใช้ IE5.5 ขึ้นไปหน้าจอขนาด 800x600 Pixels
  และตัวอักษรขนาด Medium


  พัฒนาโดย
  T & T COMPUTER
  โทร : 0-4451-2980 Fax:0-4452-0550