ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


วิทยานิพนธ์ :: หลักสูตรและการสอน

T & T COMPUTER
425 ถนนหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
โทร : 0-4451-2980 Fax:0-4452-0550

ข้อแนะนำในการชม เพื่อให้ดูง่ายที่สุดควรใช้ IE5.5 ขึ้นไป หน้าจอขนาด 800x600 Pixels และตัวอักษรขนาด Medium