ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยานิพนธ์

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> Thesis เรื่อง
1 เพชรพยอม ภาวสิทธิ์    บทคัดย่อ การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยให้ผู้เรียน ใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2 นพรัตน์ วิวาสุข    บทคัดย่อ การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมการอ่านแบบกว้างขวางและวิธีปกติ ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
3 อมรรัตน์ เกษมสุข    บทคัดย่อ การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบ เค ดับเบิลยู แอล พลัส (KWL-Plus) และวิธีปกติ ในสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2