ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

บทความ/งานวิจัย

:: บทความ/งานวิจัย เหล่านี้แสดงเป็น PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของ บทความ/งานวิจัย โดยการคลิ๊กที่ชื่อเจ้าของบทความ/งานวิจัย นั้น::

 

ID ชื่อ-สกุล บทความ/งานวิจัย เรื่อง
1 คนึง สายแก้ว    บทความ การบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยในเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 : จากข้อเสนอเชิงนโยบายสู่ การปฏิบัติด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม
2 ชริตา ภาวสิทธิ์    บทความ การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศหน่วย Sufficiency Economy โดยใช้ชุดกิจกรรมในรูปแบบการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ “ฉลาดรู้” ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ ังหวัดสุรินทร์
3 สุภัทรา สงครามศรี    บทความ แบบจำลองความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์และผลการปฏิบัติงาน ของสถาบันการอาชีวศึกษา