ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดุษฏีนิพนธ์

:: เนื้อหาทั้งหมดนี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดเนื้อหาแต่ละบท โดยการคลิ๊กที่ช่องดุษฏีนิพนธ์ ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย ดุษฏีนิพนธ์ เรื่อง
ทองสุข วันแสน   ฉบับสมบูรณ์ การพัฒนาหลักสูตรฝึกอาชีพการทอผ้าไหมมัดหมี่ สำหรับประชาชนในชนบท
   ปก-กิตติกรรมประกาศ-สารบัญ
   บทคัดย่อ
   บทที่ 1
   บทที่ 2
   บทที่ 3
   บทที่ 4
   บทที่ 5
   บรรณานุกรม
   ภาคผนวก ก
   ภาคผนวก ข
   ภาคผนวก ค
   ภาคผนวก ง
   ภาคผนวก จ
   ภาคผนวก ฉ
   ภาคผนวก ช
   ภาคผนวก ซ
   ประวัติผู้เขียน