ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดุษฏีนิพนธ์

:: เนื้อหาทั้งหมดนี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดเนื้อหาแต่ละบท โดยการคลิ๊กที่ช่องดุษฏีนิพนธ์ ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย ดุษฏีนิพนธ์ เรื่อง
กัญญา โพธิวัฒน์    ฉบับรวม ทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนประถมศึกษา:การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก
   บทคัดย่อ
   บทที่ 1
   บทที่ 2
   บทที่ 3
   บทที่ 4
   บทที่ 5
   บทที่ 6
   บทที่ 7
   บรรณานุกรม
   ภาคผนวก
   ประวัติผู้เขียน