ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ดุษฏีนิพนธ์

:: เนื้อหาทั้งหมดนี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดเนื้อหาแต่ละบท โดยการคลิ๊กที่ช่องดุษฏีนิพนธ์ ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย ดุษฏีนิพนธ์ เรื่อง
สุภัทรา สงครามศรี    ฉบับรวม แบบจำลองความสัมพันธ์ของภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และผลการปฏิบัติงาน ของสถาบันการอาชีวศึกษา