ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวิจัย

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> โปรแกรมวิชา เรื่อง
1 นางสาวราภรณ์ กุลเกษ และคณะ    ปฐมวัย การศึกษาผลการจัดประสบการณ์หน่วยผลไม้แสนอร่อยและหน่วยหนูน้อยแสนดี ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตาเปาว์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 โดยใช้วิธีการสอนแบบมุ่งประสาบการณ์ทางภาษาในกิจกรรมเสริมประสบการณ์
2 นางสาวณัชลิดา สีสันงาม และคณะ    ปฐมวัย การศึกษาผลการจัดประสบการณ์ หน่วยสัตว์โลกผู้น่ารักและหน่วยต้นไม้ที่รักของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนหนองโตง “ สุรวิทยาคม ” อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 โดยใช้ชุดทักษะคณิตศาสตร์ในกิจกรรม ศิลปะสร้างสรรค์
3 นางสาวพรรณวดี นามบัณฑิต และคณะ    ปฐมวัย การศึกษาผลการจัดประสบการณ์ หน่วยผีเสื้อและหน่วยไม้ดอกไม้ประดับ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนเมืองสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 โดยใช้ท่ากายบริหารประกอบเพลงในกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
4 นางสาวพิมล บุญทัน และคณะ    ปฐมวัย การศึกษาผลการจัดประสบการณ์ หน่วยกินดีอยู่ดีมีสุขและหน่วยบ้านแสนสุข ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม” อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 โดยใช้สื่อประสมในกิจกรรมเสริมประสบการณ์
5 นางสาวมรกตวงค์ เสียงเพราะ และคณะ    ปฐมวัย การศึกษาผลการจัดประสบการณ์หน่วยชุมชนน่าอยู่และหน่วยบุคคลที่ควรรู้จักของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านท่าศิลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 โดยใช้ชุดกิจกรรมการฉีกกระดาษในกิจกรรม ศิลปะสร้างสรรค์