ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวิจัย

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> โปรแกรมวิชา เรื่อง
1 เกษณี ระกัม และคณะ    สังคมศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองโตงสุรวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2547 ที่เรียนโดยใช้สื่อประสม
2 อเนตร ดังคนึก และคณะ    ฟิสิกส์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง แม่เหล็กไฟฟ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2547 โดยใช้ชุดปฏิบัติการ
3 เกศรินทร์ เชื้ออินทร์ และคณะ    สังคมศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เรื่องหน้าที่ชาวพุทธ ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองโตง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2547 ที่เรียนโดยใช้สื่อผสม
4 ประทุม พุ่มรี และคณะ    คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องฟังก์ชันกำลังสองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยาตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2547ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
5 เครือวัลย์ สุกดาว และคณะ    คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องทศนิยม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2547 หลังเรียนโดยใช้บทเรียนการ์ตูน
6 กนิษฐา พูนสกุล และคณะ    คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระคณิตศาสตร์ เรื่องสถิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนโนนเพ็กวิทยาคม อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2547 ที่เรียนโดยใช้สื่อประสม
7 กลมลักษณ์ ก้านสน และคณะ    คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระคณิตศาสตร์ เรื่อง ความน่าจะเป็น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน
8 เยาวลักษณ์ ใสสดศรี และคณะ    ปฐมวัย การศึกษาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยของนักเรียนอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2546 โดยใช้กิจกรรมวิทยาศาสตร์
9 วลีรัตน์ สิทธิศร และคณะ    ปฐมวัย การศึกษาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ของนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมศิลปะ ปีการศึกษา 2546
10 รัตนาพร อักษร และคณะ    ปฐมวัย การศึกษาความสามารถทางด้านสติปัญญา ของนักเรียนระดับอายุ 4-6 ขวบ ศูนย์เด็กค่ายวีรวัฒน์โยธิน
ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
11 เจมจิต บริสุทธิ์ และคณะ    สังคมศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประเทศของเรา 4 เรื่องการเมืองการปกครอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองโตง(สุรวิทยาคม) ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2547 ที่เรียนโดยใช้สื่อประสม
12 วาสนา มานา และคณะ    ปฐมวัย การศึกษาความสามารถในการจัดหมวดหมู่และหาความ สัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลชั้นปีที่ 2 โรงเรียน
บ้านหนองกง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2546 ที่เรียนโดยใช้เกมการศึกษา
13 พรรวิษา พาเจริญ และคณะ    สุขศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องยาเสพติดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนตะเคียนบังอีง ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2547 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน
14 กรรณิการ์ วงษ์ป้อง และคณะ    สุขศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านและการเขียนคำที่ประสมสระโอะ และสระเอีย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านแซรไปร ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2547 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
15 เสาวลักษ์ นิลทอง    วัดผลการศึกษา-ชีววิทยา รายงานการประเมินโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษาที่ 1/2548 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
16 ทรรศนีย์ ภาคะ และคณะ    คอมพิวเตอร์ศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนอุทิศวิทยา ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
17 ศิริพร ดาศรี และคณะ    คอมพิวเตอร์ศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2547 โดยใช้สื่อประสม