ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวิจัย

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> โปรแกรมวิชา เรื่อง
1 นางสาวคณิตา สามลลักษณ์ และนางสาวสุรีรัตน์ อยู่เย็น    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วย การเคลื่อนที่แบบหมุน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนมหิธรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา (Cippa)
2 นายจิรภัทร สำนักนิตย์ และนางสาวพัชรี จิตรแม้น    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ หน่วย สารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชุดการสอน
3 นางสาวกาญจนา ลับโคษา และนางสาวจรันญา สุขบรรณ์    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หน่วยกลไกของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชุดการสอน
4 นางสาวดารารัตน์ ปัญญาโรจน์สุข    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาเคมี หน่วย การผุกร่อนของโลหะและการป้องกัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้วิธีสอนแบบซิปปา
5 นางสาวพิกุล ร่วมจิตร และนางสาววิภาภรณ์ บุญเนื่อง    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วย ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชุดการสอน
6 นางสาวรุ่งทิวา แผ่นทอง    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยไฟฟ้าเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล
7 นางสาวสุนันทา แสงล้ำ    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยเชื้อเพลิง ซากดึกดำบรรพ์ และผลิตภัณฑ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปาโมเดล
8 นางสาวแสงตะวัน ทองมาก    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยอุตสาหกรรมแร่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา
9 นายกฤตนัย โคตรทอง และนางสาวมุกดา ทองเลิศ    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) การศึกษาผลการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วย พันธะเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชุดการสอน
10 นางสาวเพ็ญนภา สืบเทพ และนางสาววรรณา สตาทอง    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี) การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยของเหลวและแก๊ส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ 5E
11 นางสาวกรรณิกา อินทร์ตา และคณะ    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วย การแบ่งเซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสังขะ อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 โดยใช้การสอนรูปแบบการเรียนรู้ฉลาดรู้ (Sicar Model)
12 นางสาวชมภู นึกมั่น และคณะ    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วย กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2552 โดยใช้ชุดปฏิบัติการ
13 นายโชคชัย สำนักนิตย์ และคณะ    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยพันธุศาสตร์ และเทคโนโลยีของดีเอ็นเอ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2552 โดยใช้ชุดการสอน
14 นายทองสุข ภูมิวงศ์ และคณะ    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การลำเลียงสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 โรงเรียนสุรวิทยาคาร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2552 โดยใช้สื่อประสม
15 นางสาวผการัตน์ สุขอุ้ม และคณะ    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วย เซลล์ของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2552 โดยใช้ชุดปฏิบัติการ
16 นางสาวพัชรี แจ่มใส และคณะ    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วย ระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาดีวิทยา ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2552 โดยใช้การสอนแบบ SICAR
17 นายไพรัช แรงจบ และคณะ    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง การลำเลียงสารในร่างกาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1โรงเรียนไทรแก้ววิทยา ตำบลกันตวจระมวล อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2552 โดยใช้การสอนแบบซิปปา