ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยานิพนธ์

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> วิทยานิพนธ์ เรื่อง
1 ฉัตรเอก หล้าล้ำ    บทคัดย่อ ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
2 จุฬีรัตน์ วลัยศรี    บทคัดย่อ การรับรู้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน เขตพื้นที่ การศึกษาสุรินทร์ เขต 1
3 ร.ต.อ.เกียรติชัย ขันทองชัย    บทคัดย่อ การศึกษาความพึงพอใจในงานของข้าราชการตำรวจ ทางหลวงชั้นประทวน กองกำกับการ 4และ 6กองบังคับการตำรวจทางหลวง
4 สายใจ คงพานิช    บทคัดย่อ การประเมินโครงการสุรินทร์เมืองเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีและสารพิษของจังหวัดสุรินทร์
5 พ.ต.ท. วิสุทธิ์ เคร่งจริง    บทคัดย่อ ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการกระทำความผิดกฎหมายจราจรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในอำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
6 อรชร จงงาม    บทคัดย่อ การศึกษาความสามารถในการชำระคืนเงินกู้ของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสังขะ จังหวัดสุรินทร์
7 ธานี นามม่วง    บทคัดย่อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์
8 พันเอก ศักดิ์ชัย ทองนุ่ม    บทคัดย่อ ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ทหารชั้นประทวน สังกัดจังหวัดทหารบกสุรินทร์