ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยานิพนธ์

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> วิทยานิพนธ์ เรื่อง
1 สุดารัตน์ คงอินทร์    บทคัดย่อ ความต้องการมีส่วนร่วมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
2 เพ็ญจันทร์ วันแสน    บทคัดย่อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการดำเนินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์
3 นายพิทักษ์ กิจอานันท์    บทคัดย่อ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองสุรินทร์
4 พันตำรวจโท อานุภาพ สุจินพรัหม    บทคัดย่อ ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์เกี่ยวกับบทบาท อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)
5 วิวรรธน์ พุทธานุ    บทคัดย่อ บทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีศึกษาที่สาธารณประโยชน์อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์