ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยานิพนธ์

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> วิทยานิพนธ์ เรื่อง
1 อรชร ลวดเงิน    บทคัดย่อ การศึกษาผลกระทบที่เกิดจากพฤติกรรมการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกเผือกในพื้นที่ตำบลเทนมีย์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
2 อารี บุตรสอน    บทคัดย่อ การศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจังหวัดศรีสะเกษ
3 จิรเดช บุญอินทร์    บทคัดย่อ ปัจจัยที่มีผลต่อการยอมรับการกระจายอำนาจให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดการงานด้านสุขภาพตามความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบล จังหวัดศรีสะเกษ
4 ไกรศักดิ์ วรทัต   ปี 2545 บทคัดย่อ ความรู้ ความเข้าใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ต่อการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง