ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยานิพนธ์

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

 

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> วิทยานิพนธ์ เรื่อง
1 สรัญญา ทันกลาง    บทคัดย่อ การศึกษามโนทัศน์ทางคุณธรรมและความพึงพอใจในการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้นิทานอิงปรัชญาจากหนังสืออ่านสำหรับเด็ก บทเรียนการ์ตูน และการจัดการเรียนรู้แบบปกติในโรงเรียนเทศบาลเมืองสุรินทร์