ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยานิพนธ์

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> Thesis เรื่อง
1 กฤษ ละมูลมอญ    บทคัดย่อ การประเมินการดำเนินงานตามนโยบายกระจายอำนาจในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดสุรินทร์
2 ประสพ ขอจงสุข    บทคัดย่อ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอน โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศรีสะเกษ เขต 4