ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวิจัย

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> โปรแกรมวิชา เรื่อง
1 จีรา ศรีไทย    การวิจัยและประเมินผลการศึกษา การสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดภาคปฏิบัติกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี หน่วยอินเทอร์เน็ต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4