ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวิจัย

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> โปรแกรมวิชา เรื่อง
1 จีรา ศรีไทย    การวิจัยและประเมินผลการศึกษา การประเมินโครงการธนาคารขยะรักษาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนนาดีวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ปีการศึกษา 2552
2 สุพล ศิลาอ่อน และคณะ    การบริหารการศึกษา การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการตามแนวทาง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สุรินทร์ เขต 3