ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวิจัย

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย โปรแกรมวิชา เรื่อง
1 นางจรรยา ทองนาค    วิจัย/ประเมินผลฯ การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยธรรมชาติที่รัก ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบนิรนัย
2 นายชมไชโย พวงพุ่ม    วิจัย/ประเมินผลฯ การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง การคลัง และการพัฒนาเศรษฐกิจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนแสลงโทนพิทยาคม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้สื่อประสม
3 เพียงพิมพ์ สาขนินท์    วิจัย/ประเมินผลฯ การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หน่วยทายปัญหากับคุณตา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านกูน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 โดยใช้วิธีการสอนแบบโครงงาน
4 นายสำรวย พันธ์เพ็ง    วิจัย/ประเมินผลฯ การศึกษาผลการเรียนรู้ วิชาพระพุทธศาสนา เรื่อง วันสำคัญและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้สื่อประสม
5 นางสาวอัจฉราวรรณ เจริญเมือง    วิจัย/ประเมินผลฯ การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนบ้านกระสัง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2551 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบซิปปา
6 อุบลวรรณ สุวรรณภูสิทธิ์    การบริหารธุรกิจ การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจคอมพิวเตอร์ในอำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์