ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวิจัย

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย โปรแกรมวิชา เรื่อง
1 จำลอง ทิ้งสุขและคณะ    บริหารการศึกษา การประเมินโครงการการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านตะเคียน อำเภอกาบเชิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3
2 สำเร็จ เกิดกล้าและคณะ    บริหารการศึกษา การศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอำเภอกาบเชิง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
3 ศรีภูมิ สุขหมั่น และคณะ    บริหารการศึกษา การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษา ในเครือข่ายที่ 22 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
4 ศรีภูมิ สุขหมั่น และคณะ    บริหารการศึกษา การประเมินโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านละมงค์ กิ่งอำเภอศรีณรงค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2549