ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวิจัย

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย โปรแกรมวิชา เรื่อง
1 ไพรัตน์ ศรีโสภา และคณะ    บริหารการศึกษา รายงานการประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2548
2 สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม และคณะ    บริหารการศึกษา การประเมินโครงการภาษาอังกฤษวันละคำโรงเรียนบ้านโชคนาสาม อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
3 อนุวัตร กมลเดช และคณะ    บริหารการศึกษา การประเมินโครงการเกษตรอินทรีย์เพื่อการเรียนรู้ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
4 จำลอง ประดับสุข และคณะ    บริหารการศึกษา การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
5 ปัญญา หมวดแก้ว และคณะ    บริหารการศึกษา รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2548
6 ปริญาณี ศรีบุญเรือง    หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระภาษาไทยเรื่องคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านป่าใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2548 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
7 ปทิตตา ขัตติยะ    หลักสูตรและการสอน การศึกษาความสามารถในการอ่านและเขียนคำยาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประชาสามัคคี อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2548
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
8 เกษมณี ศรสระน้อย    หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
9 พระมหาสุนทร หาญยิ่ง    หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Present Tense ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโพธาราม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้สื่อประสม ปีการศึกษา 2548
10 สุพรรณพิศ โฉมมณี    หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง Past Tenses ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนประชาสามัคคี อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้สื่อประสม
11 นวลผ่อง โพธิ์แก้ว    หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง คำศัพท์เครื่องมือพื้นฐานทางช่าง ของ
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
12 เพชรพยอม ภาวสิทธิ์    หลักสูตรและการสอน การศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้วิธีการสอนแบบ SQ4R
13 นพรัตน์ วิวาสุขุ    หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลสัมฤทธิ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ จังหวัดสุรินทร์ที่เรียนโดยวิธีสอนแบบซีบีไอ
14 อมรรัตน์ เกษมสุข    หลักสูตรและการสอน การศึกษาความสามารถในการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2548 ที่เรียนโดยใช้สื่อประสม
15 ศศลักษณ์ สมชื่อ    หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง การอ่านและแปลภาษาบาลี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์
โดยใช้สื่อประสม
16 พรทวี หอมวัน และคณะ บริหารธุรกิจ การศึกษาความคิดเห็นของผู้มารับบริการที่มีต่อการบริการของสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดสุรินทร์
17 ศุภชัย แก้วจันทร์ และคณะ    เทคโนโยลีอุตฯ ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์
18 ชนินทร์ สัตตรัตนามัย และคณะ เทคโนโยลีอุตฯ การศึกษาความรู้ความเข้าใจและความพึงพอใจในการใช้น้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ดีเซลของผู้ใช้ยานพาหนะในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดสุรินทร์
19 จำเริญสุข ขาวงาม หลักสูตรและการสอน การศึกษาความสามารถด้านการเขียนเชิงสร้างสรรค์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2548 ที่เรียนโดยใช้สื่อประสม
20 ธานินทร์ ทองดา หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเรื่อง Present Continuous Tense ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาบัว ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้สื่อประสม
21 กัญญา อินทร์งาม หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสังขะวิทยาคม จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึก
22 สุทธิภา ชมเมิน หลักสูตรและการสอน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการออกเสียงและเขียนคำที่มีพยัญชนะ th ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนโคกยางวิทยา จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยการใช้คำสัมผัสอักษร
23 กนกพร สร้อยจิต และคณะ บริหารการศึกษา รายงานการศึกษาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 จังหวัดสุรินทร์
24 มนตรี จิตต์หาญ และคณะ บริหารการศึกษา คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะครูผู้สอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครือข่ายที่ 8 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ปีการศึกษา 2549
25 ธงชัย สีหล้า และคณะ บริหารการศึกษา ความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาต่อกระบวนการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2544 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3
26 ลัดดา สำรองพันธ์ วิจัย/ประเมินผลฯ การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านคูตัน
27 ทิตธยา สีหล้า และคณะ บริหารการศึกษา การประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนปราสาทศึกษาคาร อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
28 ประยูร ใจซื่อ บริหารการศึกษา การประเมินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
29 กนกพร สร้อยจิต และคณะ บริหารการศึกษา การประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านตราด กิ่งอำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2549
30 นนธยา หาญมานพ และคณะ บริหารการศึกษา การประเมินโครงการทอผ้าไหมลายโฮล เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
31 มนตรี จิตต์หาญ และคณะ บริหารการศึกษา การประเมินโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2549
32 วิรุติ์ วิโรจโน (สานันท์) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษาความต้องการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของวัด ในเขตอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์