ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวิจัย

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย โปรแกรมวิชา เรื่อง
1 ยุวรินทร์ รุจิราไกรพงศ์    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2ที่เรียนโดยใช้คำคล้องจอง
2 ระพีพัฒน์ สอนพูด    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีเรื่อง การรับ-ส่งอีเมล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนขุขันธ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่เรียนโดยใช้บทเรียนเครือข่าย
3 จิรศักดิ์ จันทรักษ์ และคณะ    บริหารการศึกษา การประเมินโครงการฝึกอบรมพัฒนาครูเรียนรู้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านตูม(นพค.15กรป.กลางอุปถัมภ์)อำเภอศรีรัตน จังหวัดศรีสะเกษ
4 บุญส่ง เสาศิริ และคณะ    บริหารการศึกษา การประเมินโครงการการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการอ่าน การเขียนนักเรียน
ช่วงชั้นที่ 1 กลุ่มวังหิน 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
5 อุดมศักดิ์ เพชรผา และคณะ    บริหารการศึกษา รายงานการประเมินโครงการประชาธิปไตยในโรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
6 โกมล พรมลีและคณะ    บริหารการศึกษา การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูงของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ
เขต 2
7 จิรภัทร์ พวงจำปาและคณะ    บริหารการศึกษา รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี)อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2547
8 ปัญญา พิมพ์ทอง    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนบ้านธาตุ(สหพัฒนานุสรณ์) ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้แบบฝึก
9 สุนทราภรณ์ ธรรมวิเศษ และคณะ    บริหารการศึกษา รายงานการประเมินโครงการรักการอ่าน โรงเรียนบ้านจอก(ประชาสามัคคี) อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
10 ดวงมนต์ลดา บุรานนท์ และคณะ    บริหารธุรกิจ ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรโกลเด้น เฮิร์บ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
11 สุภัทรา สงครามศรี และคณะ    บริหารธุรกิจ ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนักศึกษาระดับ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
12 ร.ต.หญิง ดวงฤทัย ตันติศิรประภา
และวัลลภา ตรีแก้ว   
บริหารธุรกิจ การศึกษาพฤติกรรมการดูแลตนเองขณะปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมผลิตของเล่นในจังหวัด สุรินทร์
13 กาญจนา ชมภูพื้นและคณะ    บริหารการศึกษา การประเมินโครงการการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านมะลูจรุง อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
14 ธนง ไหวดีและคณะ    บริหารการศึกษา การประเมินโครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมตามแนววิถีพุทธ โรงเรียนหนองโสนวิทยา อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์
15 สิน เขตขยันและคณะ    บริหารการศึกษา การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
16 ศิริพงษ์ ประดับเพชรและคณะ    บริหารการศึกษา การประเมินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนกาบเชิงมิตรภาพที่ 190 อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์