ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวิจัย

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> โปรแกรมวิชา เรื่อง
1 พุฒ อภัยศิลา    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องความร้อนและสสาร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านขนวน อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ที่เรียนด้วยชุดการสอน
2 พิศิษฐ ชื่นจิตร    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านร่องสะอาด อำเภอพยุห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ที่เรียนโดย
ใช้แบบฝึก
3 ธีรนันท์ อภิชาติเสนีย์    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านเพียนาม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 1ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
4 นิตยาภรณ์ สีลวานิช    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาระคน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีมี่ 2ปีการศึกษา 2546โรงเรียนบ้านกระแชง(คุรุราษฎร์นุกูล) อำเภอพยุห์
จังหวัดศรีสะเกษ โดยใช้ชุดการสอน
5 ตระกูล แสงลับ    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาการบวก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านเพียนาม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ที่เรียนโดย
ใช้แบบฝึก
6 สมนึก พรมจันทร์    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสุนทรียภาพของชีวิต เนื้อหา สุนทรียะทางทัศนศิลป์ ของนักศึกษา กศ.บป.สถาบันราชภัฎศรีสะเกษ โดยใช้บทเรียนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
7 กันยา บุญเติม    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาสมรรถภาพทางกายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านเพียนาม อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติเสริม
8 พุทธ มงคล    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่านแจกลูกสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านธาตุพิทยาคม อำเภอภูสิงห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก