ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวิจัย

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> โปรแกรมวิชา เรื่อง
1 สุกัญญา คุรินทร์    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง การพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนหินกองวิทยาคาร อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
2 สมบัติ ตึกประโคน    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ว025เรื่อง ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้มัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3 ฐิติพงษ์ ละครรำ และคณะ    การบริหารการศึกษา การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2546
4 จารึก โยทัยเที่ยง และคณะ    การบริหารการศึกษา การศึกษาบทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 2
5 กุล จันทร์หนองสรวง และคณะ    การบริหารการศึกษา การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรต่อปัจจัยการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนระดับประถมศึกษา อำเภอสุวรรณภูมิ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
6 ชัยณรงค์ ชาวงษ์ และคณะ    การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโทโลยี เรื่อง การทำขนมจีน ระดับช่วงชั้นที่ 3(ม.1-ม.3)โรงเรียนบ้านดูนบักตู้โนนตาแสง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
7 ชัยณรงค์ ชาวงษ์ และคณะ    การบริหารการศึกษา การประเมินโครงการกองทุนหมู่บ้านดูน บ้านบักตู้และบ้านโนนตาแสง ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด
8 สัมฤทธิ์ ศิริพันธุ์ และคณะ    การบริหารการศึกษา การประเมินโครงการกีฬาสัมพันธ์โรงเรียนชุมชนบ้านหนองผึ้ง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
9 สัมฤทธิ์ ศิริพันธุ์ และคณะ    การบริหารการศึกษา หลักสูตรการเรียนรู้การเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุย
10 กัญญา ทาสระคู และคณะ    การบริหารการศึกษา รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียน โรงเรียนบ้านคำพระ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
11 กัญญา ทาสระคู และคณะ    การบริหารการศึกษา รายงานการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง หลักสูตรการเพาะเห็ดนางฟ้า
12 จำเนียร สุมาริธรรม และคณะ    การบริหารการศึกษา การประเมินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ
13 จำเนียร สุมาริธรรม และคณะ    การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการปั้นอิฐสำหรับนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 2
14 จรัญ เสนาวงศ์ และคณะ    การบริหารการศึกษา รายงานการพัฒนาหลักสูตรการสานหวดด้วยไม้ไผ่
15 จรัญ เสนาวงศ์ และคณะ    การบริหารการศึกษา รายงานการประเมินโครงการค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สหวิทยาเขตนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
16 เสรี ฝางเสน และคณะ    การบริหารการศึกษา การประเมินโครงการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
17 เสรี ฝางเสน และคณะ    การบริหารการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรการเลี้ยงกบนาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านอีเม้ง ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
18 สุทธิพงษ์ จันทะบุรม และคณะ    การบริหารการศึกษา รายงานการพัฒนาหลักสูตรการทำธูปหอม
19 กองสิน พิรุณห์ และคณะ    การบริหารการศึกษา การประเมินโครงการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
20 ขนิษฐา คุณมาศ และคณะ    การบริหารการศึกษา การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานธุรการในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
21 ไชยภพ อุตสาหะ และคณะ    การบริหารการศึกษา สภาพความเข้าใจนโยบายปัญจปฏิรูปของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2
22 นปดล นพเคราะห์ และคณะ    การบริหารการศึกษา การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานวิชาการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2อำเภอสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2546
23 ดุจเดือน ศรีปากดี    การวิจัยและพัฒนาฯ ศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาอาชีพสำหรับประชาชน หมู่บ้านชายแดนอำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์