ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวิจัย

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> โปรแกรมวิชา เรื่อง
1 ประทุมทิพย์ ยาสมร    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต หน่วยที่ 3สิ่งที่อยู่รอบตัวเราหน่วยย่อยที่ 2ชุมชนของเรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนเบญจคามวิทยา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 ที่สอนโดยใช้ชุดการสอน
2 รณฤทธิ์ จันทร์นาม    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ทฤษฎีมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ เรื่องการตรวจสอบมอเตอร์และการบำรุงรักษามอเตอร์ ของนักศึกษาชั้น ปวช.2แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคสุวรรณภูมิ ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2545โดยใช้ชุดการสอน
3 ละเอียด สิมมา    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องเศษส่วนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านสาหร่าย ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2545 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
4 ณัฏฐกรณ์ แบ่งรัมย์    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่องการเขียนย่อความของนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านห้างหว้า (คุรุรัฐประชาสรรค์)ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
5 เสาวนีย์ แก้วสมศรี    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การอ่าน และการเขียนคำควบกล้ำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
6 ชอบ เศรษฐไตรรัตน์    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา เรื่องการวางแผนครอบครัว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 ที่เรียน โดยใช้บทเรียนโปรแกรม
7 ญาณิศา ขามฤทธิ์    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มวิชาการงานและอาชีพ เรื่อง การประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากวัสดุในท้องถิ่น นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติการ
8 รัชฎาภรณ์ พุภูเขียว    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องการหารของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านสาหร่าย ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
9 สุพีพร ยาสมร    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง การทำมาหากิน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูน
10 อุรนุช ธรรมวิเศษ    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง แสง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนเมืองใหม่สุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
11 บวร ประสาร    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง อากาศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านโพนดวน สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีกการศึกษา 2545 ที่เรียนรู้โดยใช้แบบฝึก
12 ประจักษ์ เมืองหงษ์    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การลบ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านจานเตย ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
13 ปริชาต สมนึก    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องระบบนิเวศ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนน้ำคำใหญ่วิทยา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่เรียนโดยใช้สื่อประสม
14 พงศ์อินทร์ สงเคราะห์    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องการใช้ฟังก์ชัน IFของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2545โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
15 พวงเพชร โพธิ์สนาม    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง สสารและความร้อน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนดอนแฮดวิทยา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 ที่เรียนโดยใช้สื่อประสม
16 วชิราภรณ์ จันทร์นี    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนบ้านจานเตย ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา 2545ที่เรียนโดยใช้สื่อประสม
17 ศรีลักษณ์ สงเคราะห์    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
18 อภิเชษฐ์ ชาญอุไร    เทคโนโลยีสื่อฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่องร้อยละ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านตานบ ตำบลทุ่งกุลา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2545 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
19 ประมัย สำราญใจ    การวิจัยและพัฒนาฯ การศึกษาความพึงพอใจของญาติผู้ป่วยต่อการให้บริการของกลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลสุรินทร์
20 สมบัติ สระแก้ว    การวิจัยและพัฒนาฯ การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรลูกค้าและเกษตรกรทั่วไปต่อโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2544/2545 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
21 สรรเสริญ เจริญศิริ    การวิจัยและพัฒนาฯ การยอมรับการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรในจังหวัดสุรินทร์
22 ศศิธร ไชยยิ่ง    การวิจัยและพัฒนาฯ การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรด้านสาธารณสุขที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.....ในจังหวัดสุรินทร์
23 พัฒนา พ่อค้า    การวิจัยและพัฒนาฯ การศึกษาความคิดเห็นของบุคลากรสาธารณสุขที่มีต่อการพัฒนาสถานีอนามัยเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนในเขตความรับผิดชอบของโรงพยาบาลสุรินทร์
24 เปราะ ลำ    การวิจัยและพัฒนาฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ด้านการพูดของนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีที่ 1สถาบันราชภัฏสุรินทร์ที่เรียนโดยใช้ชุดฝึก
25 สมชาย วงษ์พิริยะไพฑูรย์    การวิจัยและพัฒนาฯ การศึกษาบทบาทหน้าที่ ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดำเนินงานของประชาคมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพประชาชนจังหวัดสุรินทร์
26 ยุณีย์ สุทธิยานุช    การวิจัยและพัฒนาฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สภาพปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาทางการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องเศษส่วนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2ในอำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์