ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

วิทยานิพนธ์

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

 

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> วิทยานิพนธ์ เรื่อง
1 จรีพร ยี่โถ    บทคัดย่อ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสหกรณ์กองทุนสวนยาง ในกำกับของสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสุรินทร์
2 ฐาปราณี มาดี    บทคัดย่อ การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการประกอบธุรกิจร้านสะดวกซื้อในจังหวัดสุรินทร์
3 สุภัทรา สงครามศรี    บทคัดย่อ การศึกษารูปแบบประสิทธิผลร้านค้าทองรูปพรรณในจังหวัดสุรินทร์