ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวิจัย

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> โปรแกรมวิชา เรื่อง
1 นางสาวกัญญา อุ้มทรัพย์ และนางสาวเจนจิรา สุพรรณภพ    ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์) การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หน่วยงานและพลังงาน ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา ตำบลดม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้ชุดกิจกรรมในการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)