ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวิจัย

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> โปรแกรมวิชา เรื่อง
1 นุชสรา สังเกตกิจ และคณะ    คณิตศาสตร์ การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง ฟังก์ชันตรีโกณมิติของผลบวกและผลต่างของมุมและจำนวนจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึก
2 กลอยใจ มณทาหอม และคณะ    คณิตศาสตร์ การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน
3 กาญจนา วงค์ขันธ์ และคณะ    คณิตศาสตร์ การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการลบ ของนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาล 1 “สุรินทร์วิทยาคม” อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 โดยใช้แบบฝึก
4 กิ่งแก้ว สมหวัง และคณะ    คณิตศาสตร์ การศึกษาผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้สมการพหุนามตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 โดยใช้สื่อประสม
5 ชุติมา เสาทอง และคณะ    คณิตศาสตร์ การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณและการหารเลขยกกำลัง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม ตำบลสำโรงทาบ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ โดยใช้แบบฝึก
6 ธงชัย สวัสดี และคณะ    คณิตศาสตร์ การศึกษาผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2550 โดยใช้ชุดการสอน