ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทองสุข วันแสน
อาคาร 28 ชั้น 3 ห้อง 28304 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

งานวิจัย

:: บทคัดย่อเหล่านี้แสดงเป็น .PDF ต้องมีโปรแกรม Acorbat ดูรายละเอียดของบทคัดย่อ โดยการคลิ๊กที่ชื่อผู้วิจัย ::

ID ชื่อ-สกุล ผู้วิจัย> โปรแกรมวิชา เรื่อง
1 ดวงตา   เกลียวเพียร และคณะ นาฎศิลป์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ เรื่องรำวงมาตรฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนบ้านหนองกง ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้การสาธิต
2 ชาญณรงค์   บุตรคาน และคณะ วิทยาศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง วัตถุบนท้องฟ้า และการมองวัตถุบนท้องฟ้าด้วยกล้องโทรทรรศน์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมหิธรวิทยา อ.เมือง จ.สุรินทร์
ปีการศึกษา 2545 โดยใช้สื่อผสม
3 เกษ   จันทร์โสม และคณะ วิทยาศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบการหมุนเวียนของเลือดและก๊าซของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนมหิธรวิทยา อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปีการศึกษา 2545 โดยใช้ชุดการสอน
4 เทพทินกร   กาสา และคณะ สังคมศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 1เรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและของชาติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสิรินธร อำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2545 ภาคเรียนที่ 1 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
5 สุรศักดิ์   สุทธิยานุช และคณะ คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การนำเสนอข้อมูลของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปีการศึกษา 2544 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
6 แจ่มใส   พรหมบุตร และคณะ วิทยาศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง หญิงและชาย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนสินรินทร์วิทยา กิ่งอำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2545โดยใช้แบบฝึก
7 จันทร์แสง   ทูลดี และคณะ วิทยาศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนนาบัว อำเภอนาบัว จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2545ที่เรียนโดยการทดลอง
8 คะนึงนิตย์   วงษ์ปลั่ง และคณะ คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ปริมาตรและพื้นผิวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนตานีวิทยา ตำบลตานี อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน
9 กานดา   ถือผล และคณะ ปฐมวัย การพัฒนาแบบเสริมสร้างความพร้อมด้านร่างกายสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล 3โรงเรียนสาธิต สถาบันราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2544
10 มิตชัย   ชบา และคณะ วิทยาศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เรื่อง พืช ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนบ้านนาก๊อก ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ปีการศึกษา 2545ที่เรียนโดยกระบวนการกลุ่ม
11 นวลรัตน์   เจริญยิ่ง และคณะ ประถมศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านตระแสง ตำบลตระแสง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2545ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
12 วริศรา   อุทธสิงห์ และคณะ ประถมศึกษา การศึกษาความสามารถในการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านตาทอง ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
13 ไพศาล   สิงโตทอง และคณะ วิทยาศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องน้ำ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ ตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2545ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน
14 สิทธิพร   สมยิ่ง และคณะ วิทยาศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง พลังงานกับชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์ ปีการศึกษา 2545โดยใช้แบบฝึก
15 ธวัชชัย   แก้วพวง และคณะ คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การนำเสนอข้อมูลด้วยแผนภูมิรูปวงกลมและกราฟเส้น ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนห้วยจริงวิทยา อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้สื่อประสม
16 ธนวัฒน์   แสงตะวัน และคณะ สังคมศึกษา การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สังคมศึกษา เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2545ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
17 ทัศนีย์   สิงห์สีทา และคณะ คณิตศาสตร์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการกำลังสอง ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2545ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน
18 วิชิต   อาจยิ่ง และคณะ วิทยาศาสตร์ ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารนักศึกษา ภาค กศ.บป.สถาบันราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2545
19 จรัญ   ศิริชนะ และคณะ คอมพิวเตอร์ฯ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาตารางทำงานและการประยุกต์ขั้นต้น เรื่องตารางคำนวณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2545ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
20 กัญยาณี   กำจัดภัย และคณะ นาฎศิลป์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ เรื่อง การแสดงพื้นเมืองของภาคอีสานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านหนองเต่า ตำบลเฉนียง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2545โดยใช้ชุดฝึก
21 ชฎารัตน์   บูรณะ และคณะ ปฐมวัย การศึกษาความสามารถทางด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2โรงเรียนสาธิต สถาบันราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2545ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก
22 จีรานุษ   อำไพ และคณะ ปฐมวัย การศึกษาความสามารถด้านการใช้กล้ามเนื้อเล็กของนักเรียนชั้นอนุบาล 3โรงเรียนสาธิตสถาบันราชภัฏสุรินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ปีการศึกษา 2545ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมศิลปะ
23 ดรุณี   บุญมา และคณะ ภาษาไทย การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย เรื่อง การใช้คำควบกล้ำ ร ล ว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านจอมพระ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ที่เรียนโดยใช้แบบฝึก